Vārds:
Parole:
Viesa pieeja

LETA ES fondu projekti

Projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” pabeigti pirmie trīs pētījumi

IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros ir pabeigti trīs pētījumi un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iesniegti pirmie divi pārskati.

Projekta maksājuma pieprasījums Nr. 1 tika iesniegts un apstiprināts par kopējo summu 255 581,98 EUR, kur saņemtais ERAF līdzfinansējums ir 151 467,00 EUR, savukārt maksājuma pieprasījuma Nr. 2 attiecināmās izmaksas ir 716 286,08 EUR un saņemtais ERAF līdzfinansējuma avanss ir 274 091,31 EUR.

IT kompetences centra projekta ietvaros veiksmīgi pabeigti pirmie trīs zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” pētījumi.
Pētījumā Nr. 1.5. “Informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas metodes adaptācija reālajai videi pietuvinātiem apstākļiem”, kuru īstenoja SIA “ABC software”, tika izveidota metode, kas nodrošinās elektroniskas informācijas aizsardzību pret tās nesankcionētu lietošanu no sistēmas autorizēto lietotāju puses. Veicot izstrādes, atbilstošie tehnoloģiskie komponenti tika pārcelti no laboratorijas uz mākslīgi veidoto vidi un tika veikta integrāciju ar atbalsta elementiem.

SIA “PricewaterhouseCoopers Information Technology Services” sadarbībā ar SIA “PricewaterhouseCoopers” un Rīgas Tehnisko universitāti īstenoja pētījumu Nr. 1.9. “Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts”. Tika izstrādāta metodoloģija transporta maršrutu plānošanai un tās atbalsta rīka prototips, lai, optimizējot maršrutu plānošanu, samazinātu dabas un finanšu resursu patēriņu.

Pētījuma Nr. 1.12 “Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai” rezultātā tika izstrādāta metode un izveidoti vairāki tās pielietojuma modeļi, lai esošās mākoņdatošanas platformas spētu adaptīvi reaģēt uz izmaiņām skaitļošanas resursu noslodzē, ņemot vērā pēc iespējas vairāk radītājus. Šo pētījumu īstenoja SIA “DATI Group” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Parakstīts līgums par ERAF projekta “Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā” īstenošanu.

23.02.2017.

Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta “Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā” (Nr.1.1.1.1/16/A/219) īstenošanu.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Nacionālo informācijas aģentūru LETA.

Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt pētniecību un inovācijas valodas automātiskā sapratnē un tekstradē, nostiprinot latviešu valodas tehnoloģisko atbalstu Eiropas daudzvalodu digitālajā vienotajā tirgū.

Projekta specifiskais mērķis ir izveidot jaunu, fundamentālu daudzslāņu latviešu valodas resursu kopu un nodemonstrēt šo resursu izmantošanas potenciālu jaunu, inovatīvu tehnoloģiju izstrādē valodas sapratnes un tekstrades lietojumiem.

Projektā ir plānotas piecas galvenās darbības. Pirmās trīs darbības ir saistītas ar mašīnlasāmu, sintaktiski un semantiski anotētu tekstu korpusu izveidi un novērtēšanu valodas sapratnes lietojumiem. Ceturtā darbība ir apjomīgas skaidrojošās un sinonīmu vārdnīcas formalizēšana un integrēšana semantiskā tīmekļa saistīto atvērto datu mākonī. No formalizētās vārdnīcas tiks atvasināti multilingvāli skaitļojamie leksikoni, kas nepieciešami tekstradē. Šie rezultāti tiks izmantoti piektajā darbībā, izstrādājot teksta automātiskās rezumēšanas tehnoloģijas laboratorisku prototipu.

Projekts tiek īstenots no 01.12.2016. līdz 30.11.2019., un tā kopējas izmaksas ir 649 417,19 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 550 871,56 EUR.

Projekts norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” 2016. gadā uzsāktie pētījumi

2016. gadā IT kompetences centrs projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) uzsākti 18 pētījumi, no kuriem 13 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 5 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Pētījumi dabīgās valodas tehnoloģijās

Pētījums Nr. 2.1 “Tekstveida datu semantiskā anotēšana tīmekļa vidē saistītu datu kopu pielietojuma gadījumā”

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt jaunus risinājumus tekstveida satura semantiskai anotēšanai un datu kopu hierarhiskās saistīšanas izmantošanā anotēšanas veikšanai. Semantiskās anotēšanas veikšanai projektā ir paredzēts veikt pētījumu ar mērķi identificēt teksta semantiskās anotēšanas vajadzības un izstrādāt semantiskās anotēšanas modeli un datu formātu šo anotēšanas rezultātu pierakstīšanai. Tāpat projektā tiks pētītas datu kopu hierarhiskās modelēšanas pieejas un to izmantošana semantiskās anotēšanas veikšanai.

Pētījumu īsteno AS “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

Pētījums Nr. 2.2 “Programmatūras un aparatūras platformas prototips mašīntulkošanas integrēšanai korporatīvā infrastruktūrā”

Projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt programmatūras un aparatūras platformas prototipu mašīntulkošanas integrēšanai korporatīvā infrastruktūrā. Platforma ļaus uzņēmumiem savā iekšējā infrastruktūrā izmantot augstas kvalitātes mašīntulkošanas sistēmas, kas nodrošina datu drošību, ir īpaši pielāgotas korporatīvām vajadzībām un spēj dinamiski uzlaboties sistēmu lietošanas procesā, piedāvājot arvien precīzākus un kvalitatīvākus tulkojumus.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.3 “Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi”

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas, kā izveidot profesionāliem lietojumiem piemērotas runas pazīšanas un runas sintēzes tehnoloģijas un kā tās pielāgot citām valodām, kā arī pārbaudīt iegūtās zināšanas praktiskos lietojumos, izveidojot runas tehnoloģiju risinājuma prototipu.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.4 “Multimodāla cilvēka-datora komunikācija multilingvālā vidē”

Projekta mērķis ir atrast jaunus un efektīvus algoritmus un izstrādāt metodes cilvēka-cilvēka komunikācijai tuvinātas cilvēka-datora saziņas nodrošināšanai dabiskajā valodā, kas ietver dažādas saziņas modalitātes, komunikācijai izmanto dabiskās valodas sapratnes algoritmus un iekļauj tehnoloģijas valodas barjeru mazināšanai, kā arī aprobēt iegūtos pētījumu rezultātus eksperimentālos prototipos.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.5 “Automatizēta vizuālo materiālu atpazīšanas un anotēšanas sistēma LETA arhīva vajadzībām”

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju, lai automatizētu liela apjoma vizuālo materiālu atpazīšanu un anotēšanu. Pētījumā tiks radītas un pārbaudītas zinātniskās metodes šāda rezultāta sasniegšanai, kā arī izstrādāts tehnoloģijas prototips, kas tiks piemērots LETA vajadzībām.

Pētījumu īsteno SIA “LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

IT kompetences centra jaunais projekts “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”

2016. gada 27. septembrī SIA „IT kompetences centrs” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis: paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar 5 nozares zinātniskajām institūcijām līdz 2018.gada 31.decembrim īstenojot vismaz 19 pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 16 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

IT kompetences centra projekts paredz pētniecību viedās specializācijas jomā “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”, apakšjomā “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. 19 pētījumi paredzēti virzienos “Dabīgās valodas tehnoloģijas” un “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, kas iekļaujas nozares attīstības stratēģijā definētajās viedās specializācijas jomās.

Projekta laikā plānota tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes, kā arī projekta vadība, t.sk. pētījumu koordinēšana un sadarbības veicināšana starp nozares komersantiem un nozares zinātniskajām institūcijām.

Projekts uzsākts 2016.gada jūnijā un to plānots pabeigt līdz 2018.gada 31.decembrim, līdz ar to tā plānotais ilgums ir 2 gadi un 7 mēneši jeb 31 mēnesis, kur 28 mēneši plānoti pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet 3 – pēc projekta iesniegšanas.

Projekta plānotās izmaksas: 5’393’495,93 EUR, plānotais ERAF atbalsts 3’206’250,00 EUR.

Plānotie projekta rezultāti:

 • īstenoti 19 pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti vismaz 19 jauni produkti vai jaunas tehnoloģijas,
 • 16 IKT nozares komersanti saņēmuši atbalstu un grantu, kā rezultātā paaugstinās to konkurētspēja.
 • Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

  Ir beigusies ERAF projekta “Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošana

  2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

  Projekta rezultātā ir izstrādātas un aprobētas jaunas metodes un tehnoloģijas liela apjoma datu apstrādei un atrādīšanai.

  • metožu izpēte, izstrāde un eksperimentāla novērtēšana lielu, nestrukturētu, semantisku datu reprezentēšanai grafu formā, strukturētu datu bāzu vaicājumu rezultātu transformēšanai grafu formā un efektīvai reālā laika vaicājumu veikšanai liela apjoma grafveida datos un grafveida datu uzskatāmai vizualizēšanai;
  • uzlabotu metožu izpēte, izstrāde un eksperimentāla novērtēšana noteikta veida semantiskās informācijas automātiskai izgūšanai nestrukturētos latviešu valodas tekstos.

  Projekta gaitā tika izstrādātas metodes daļēji strukturētu datu iegūšanai no dabiskās valodas dokumentiem, datu filtrēšanai, bagātināšanai un vizualizēšanai interaktīvu grafveida diagrammu formā.

  2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

  Projekts tika īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

  Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tika finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

  Kompetences centru programmas aktualitātes vasarā

  SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

  Līdz 2015. gada jūnijam noslēgušies jau 22 pētījumi, no tiem 6 dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā, bet 16 – biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā. Savukārt 13 pētījumi vēl tiek īstenoti un tos plānots pabeigt līdz 2015.gada decembrim.

  Tāpat turpinās aktīva pārējo pētījuma rezultātu prezentēšana starptautiskās konferencēs un publikācijās, sīkāku informāciju par pētījumiem un to dalību starptautiskos pasākumos var iegūt IT kompetences centrs mājas lapā, sadaļā - aktualitātes, vai pētījumi.

  Balstoties uz veiksmīgu kompetences centru programmas starpposma izvērtējumu, ko 2014.gadā veica Ekonomikas ministrijas un LIAA pārstāvji, tiek izstrādāta kompetences centru programma nākošajam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodam pasākumā „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

  Ziņas sagatavoja:
  SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa e-pasts: signe.balina@itkc.lv

  Turpinās ERAF projekta “ Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošana

  2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

  Projekta īstenošanas 5. ceturksnī galvenokārt tika veiktas sekojošas aktivitātes:

  • Izveidots koreferenču korpusa etalons;
  • Papildināti un laboti likumi automātiskai faktu atpazīšanai;
  • Uzlabots entīšu apvienošanas process;
  • Izstrādāti algoritmi grafa filtrēšanai pēc datumiem;
  • Uzlabots algoritms interaktīvai objektu pievienošanai grafa zīmējumā.

  2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

  Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

  Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

  Kompetences centru aktualitātes 2015. gada sākumā

  SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

  2014. gada 31. oktobrī stājas spēkā jaunie grozījumi MK noteikumos Nr. 361, kas nosaka, ka Kompetences centru atbalsta programmas projektu ieviešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2015. gada 31.decembrim.

  • pētījums Nr. 1.3. „Monolītsistēmu dekompozīcijas metode atbilstoši SOA principiem”. Tā mērķis ir izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību iespējams analizēt esošas mantotas monolītsistēmas un piedāvāt šo sistēmu dekompozīciju moduļos atbilstoši SOA (angl. Service Oriented Architecture) principiem.
   Pētījumu īsteno „VISMA Enterprise”, sadarbībā ar zinātnisko partneri Rīgas Tehnisko universitāti.
  • pētījums Nr. 2.11. „Par mākoņbāzētās paradigmas pielietojamību valodas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanai”. Tā mērķis ir veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei par mākoņbāzētu valodas tehnoloģiju pakalpojumu izveidi un izstrādāt pakalpojumu prototipu, kas ļautu paaugstināt komersantu konkurētspēju, inovatīvā veidā piedāvājot valodas tehnoloģijas plašam klientu lokam.
   Pētījumu īsteno SIA „SQUALIO” sadarbībā ar SIA “Tilde”.
  • pētījums Nr. 2.12. „Pētījums par runas atpazīšanas sistēmas pielāgošanu zemas kvalitātes audiofailu apstrādei”. Pētījuma mērķi: (1) veikt nozarei specifisku pētījumu zemas kvalitātes audiofailos, veicinot latviešu valodas runas tehnoloģiju attīstību; (2) paaugstināt runas atpazīšanas precizitāti neskaidros audioierakstos, kā arī izpētīt iespējas audiofailu apstrādei, definējot audio apgabalus, kas nav piemērojami atpazīšanai (piem., mūzika, reklāma).
   Pētījumu īsteno SIA „LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu.

  Ziņas sagatavoja:
  SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa e-pasts: signe.balina@itkc.lv

  Turpinās ERAF projekta “ Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošana

  2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

  Projekta īstenošanas 4. ceturksnī galvenokārt tika pētītas:

  • CoRef precizitātes uzlabošanas iespējas;
  • Saišu ticamības uzlabošanas iespējas;
  • Metodes liela apjoma grafveida datu apstrādei
  • Metodes grafu vizualizācijas iespējām.

  Pētījuma gaitā lasīti sekojoši referāti un attiecīgi veidotas punlikācijas:

  • 25.datorlingvistikas konferencē „Coling”, seminārā CNL2014, prezentēta publikācija Guntis Barzdins. „FrameNet CNL: a Knowledge Representation and Information Extraction Language”.
  • 6.starptautiskajā datorlingvistikas konferencē „Human Language Technologies: the Baltic Perspective” prezentētas divas publikācijas Didzis Gosko, Guntis Barzdins. „Adding Construction to the Latvian FrameNet” un Lauma Pretkalniņa, Laura Rituma. „Constructions in Latvian Treebank: the Impact of Annotation Decision on the Dependancy Parsing Performance”.

  2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

  Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

  Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

  Kompetences centru programmas pagarinājums

  SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 33 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

  2014.gada 30.oktobrī izsludināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Kompetences centru atbalsta programmā, kas dos iespēju kompetences centriem veikt papildu pētījumus jaunu produktu radīšanai un paredz pagarināt projektu ieviešanas termiņu līdz 2015. gada 31. decembrim. Grozījumus finansēšanas līgumos starp kompetences centriem un LIAA plānots parakstīt 2014.gada novembrī.

  Ziņas sagatavoja:
  SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa e-pasts: signe.balina@itkc.lv

  Turpinās ERAF projekta “ Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošana

  2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

  Projekta īstenošanas 3. ceturksnī galvenokārt tika pētītas:

  • Tehnoloģijas liela apjoma grafveida datu uzglabāšanai un apstrādei;
  • Dinamisku mašīnmācīšanās metodiku iespējas, lai valodas modeļi tiktu laboti uzreiz pēc kļūdu marķēšanas;
  • Metožu izpēte automātiski izgūto saišu ticamības novērtēšanai;
  • Metožu izpēte datu atlasei un reprezentēšanai atributēta grafa formā, lai tas uzskatāmi un lietotājam saprotami parādītu datu būtiskās sastāvdaļas.

  3.ceturksnī 25.starptautiskajā datorlingvistikas konferencē „Coling” tika prezentēta pētījumā izstrādātā publikācija „FrameNet CNL: a Knowledge Representation and Information Extraction Language”.

  2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

  Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

  Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

  IT kompetences centra projekts 2014.gada vasarā

  SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

  2014.gada jūlija beigās pabeigti jau 13 pētījumi, no tiem pieci dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā, bet 8 – biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā. Savukārt 19 pētījumi vēl tiek īstenoti un tos plānots pabeigt līdz 2015.gada vidum.

  Līdz 2014.gada jūlija beigām LIAA kā sadarbības iestādei iesniegti deviņi starpposmu pārskati (maksājumu pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6’549’252,70 EUR, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 4’564’744,96 EUR. No šīs summas 3’171’731,77 EUR kompetences centrs un pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējie iesniegtie pārskati vēl tiek izskatīti. Līdzās jau ierastajiem pārskatiem iesniegts pirmais pārskats par AS „Datorzinību centrs” individuālajā pētījumā 2.2 „Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde” sagatavotajām publikācijām. Līdz ar 6.starpposma pārskata iesniegšanu apgūts ITKC 2011.gadā piešķirtais avanss, savukārt 8.starpposma pārskats ļāvis pieprasīt jau vairāk kā pusi no projektam paredzētajiem ERAF līdzekļiem.

  Ziņas sagatavoja:
  SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
  e-pasts: signe.balina@itkc.lv

  Notiek aktīva pētniecība ERAF projekta “ Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošanā

  2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

  Projekta īstenošanas 2. ceturksnī galvenokārt tika pētītas:

  • NER precizitātes uzlabošanas iespējas organizāciju nosaukumiem;
  • Atslēgas vārdu un nosaukumu meklēšanas iespējas latviešu valodas locījumos;
  • Metožu izpēte automātiski izgūto saišu ticamības kvantitatīvai novērtēšanai
  • Tehnoloģiju izpēte liela apjoma grafveida datu apstrādei
  • Metožu izpēte datu atlasei un reprezentēšanai atributēta grafa formā, lai tas uzskatāmi un lietotājam saprotami parādītu datu būtiskās sastāvdaļas

  2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

  Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

  Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

  Uzsākta ERAF projekta “ Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” īstenošana

  2014.gada 2.janvārī uzsākta SIA „LETA” un līgumpētījuma izpildītāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) ERAF projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošana.

  Projekta īstenošanas 1. ceturksnī galvenokārt tika pētītas:

  • uzlabotu metožu izpēte semantiskās informācijas automātiskai izgūšanai nestrukturētos latviešu valodas tekstos;
  • liela apjoma grafveida datu apstrādes metožu izpēte;
  • grafu vizualizācijas veidu un metožu izpēte.

  2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA LETA kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014.

  Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 30.jūnijam.

  Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 395 746.15 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 273 315.31 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 119413.33 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

  Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

  ITKC projekta aktualitātes 2014.gada pavasarī

  SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Aktīva projekta īstenošana pēc programmas nosacījumu izmaiņām uzsākta 2013.gadā.

  2013.gada nogalē pabeigti divi nozares pētījumi biznesa procesu analīzes pētniecības un viens nozares pētījums dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā. Savukārt 2014.gada pirmajā ceturksnī pabeigti vēl četri individuālie pētījumi un uzsākts viens jauns SIA „LETA” individuālais pētījums. Papildus tam 2014.gada otrajā ceturksnī sāksies četri jauni individuālie pētījumi, ko īstenos SIA „FMS”, SIA „DIVI grupa”, AS „RIX Technologies” un AS „Datorzinību centrs”.

  Līdz 2014.gada aprīļa beigām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei iesniegti septiņi starpposma pārskati (maksājuma pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6 244 106 EUR, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 3 809 558 EUR. No šīs summas 2 308 184 EUR kompetences centrs un pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējie iesniegtie pārskati vēl tiek izskatīti.

  2014.gada 15.martā notika kopēja abu virzienu vadošo pētnieku tikšanās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvju līdzdalību, kuras laikā pētnieki prezentēja savu pētījumu aktualitātes un diskutēja par aktuālajiem jautājumiem: rūpnieciskā pētījuma definīciju, publikācijām, sadarbību ar zinātniskajām institūcijām un iesniedzamajiem pārskatiem.

  Ziņas sagatavoja:
  SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
  e-pasts: signe.balina@itkc.lv

  „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrās kārtas rezultāti

  SIA „LETA” darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrās projektu iesnieguma atlases kārtas ietvaros saņems Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu projekta „Pētījums par publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšanu, tām atbilstošo grafu strukturēšanu un datu bāzu vaicājumu attēlošanu grafu veidā” (id.nr. 2DP/2.1.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014) īstenošanai. 2013. gada 13.decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un SIA „LETA” kā finansējuma saņēmēju ir noslēgts līgums Nr. 2013/0034/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014 par ERAF projekta īstenošanu.

  Projekta līgumpētījumu veiks Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts, kas uzvarēja SIA „LETA” 2013. Gada 8.maijā izsludinātajā iepirkumā.

  Projekts tiks īstenots 18 mēnešu laikā, no 2014.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam.

  Projekta īstenošanas vieta – Marijas iela 2, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos LVL 278’132 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu LVL 193’563 apmērā, kas sastāda 69.59% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu LVL 84’569 apmērā jeb 30.41% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

  ITKC projekta aktualitātes 2013.gada nogalē

  SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Aktīva projekta īstenošana pēc programmas nosacījumu izmaiņām uzsākta 2013.gadā.

  Līdz 2013.gada beigām biznesa procesu analīzes pētniecības virzienā uzsākti 18 pētījumi, no tiem 2 jau pabeigti, savukārt dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā uzsākti 8 pētījumi, no tiem viens pabeigts. 2014.gadā plānots uzsākt vēl septiņus jaunus pētījumus.

  Par uzsāktajiem pētījumiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei iesniegti pieci starpposma pārskati (maksājuma pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 2’547’402 LVL, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 1’622’409 LVL. No šīs summas 996 951 LVL pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējais iesniegtais pārskats vēl tiek izskatīts, tā apstiprināšana plānota 2014.gada janvārī.

  ITKC pētījumu aktualitātes

  Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros 2013.gada jūlijā uzsākti jauni pētījumi – SIA „FMS” individuālais pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” un SIA „Lattelecom” individuālais pētījums „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”.

  Tostarp pirmais pētījums - SIA „FMS” individuālais pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības pilnveidojumu izpēte” – 2013.gada jūnijā jau pabeigts.

  2013.gada augustā apstiprināts projekta 3.starpposma pārskats par projekta aktivitātēm un izmaksām laika posmā no 2012.gada novembra līdz 2013.gada martam par kopējo attiecināmo izmaksu summu 449 489,90 LVL, ļaujot saņemt IT kompetences centram un pētījumu īstenošanā iesaistītajiem sadarbības partneriem 292 045,94 LVL grantu. Pārskats par 2013.gada otro ceturksni iesniegts un atrodas precizēšanas posmā.

  Sasniedzot pirmos rezultātus rūpniecisko pētījumu aktivitātēs, arvien biežāk pētnieki prezentē rezultātus konferencēs vai publikācijās. Nozares pētījuma 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde” pētnieks Gatis Vītols pirmos rezultātus prezentēja Francijā, konferencē ICEIS 20131, Enterprise Information Systems. Konferencē prezentēti pētījuma 1.19. veikšanas gaitā iegūtie rezultāti par hibrīdo mobilo lietojumu izstrādes un noformēšanas ietvaru izvēli starpnozaru mobilo un viedkaršu lietojumu izstrādei. Pētījuma 2.7 „Teksta automātiskas datorlingvistikas analīzes pētījums jauna informācijas arhīva produkta izstrādē”, ko īsteno SIA „LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, rezultāti automātiskās sintakses analīzes jomā prezentēti ziemeļvalstu valodas tehnoloģiju konferencei Nodalida 20132. Konferencēs prezentēti arī citu pētījumu rezultāti.

  SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

  2012.gada oktobrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"", kas IT kompetences centram ļāva atsākt savu darbu pilnā apjomā, līdz 2012.gada beigām aktualizējot projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (Līgums Nr. L-KC-11-0003) plānotos pētījumus un iesaistot pētījumu īstenošanā jaunus sadarbības partnerus.

  2012.gada nogalē IT kompetences centra projekta sadarbības partneriem pievienojās SIA „LETA”, SIA „Lursoft IT”, SIA „ZZ dats”, SIA „Eccomerce Accelerator” u.c. Pārskatot 2010.gadā iesniegtos pētījumu projektus, 2012.gada 28.decembrī IT kompetences centrs iesniedza VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” aktualizēto projekta versiju, kas paredz līdz 2015.gada jūlijam īstenot 23 pētījumus darbības virzienā „Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” un 10 pētījumus darbības virzienā „Dabīgās valodas tehnoloģijas”, no tiem septiņi ir nozares pētījumi, kurus sadarbībā ar partneriem īstenos IT kompetences centrs, savukārt 26 ir individuālie pētījumi, kurus sadarbībā ar zinātnes partneriem un IT kompetences centru īstenos nozares uzņēmumi.

  Turpinās 2011.gadā iesāktais pētījums 2.5 „ Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrāde šai grupai”, bet šī gada janvārī uzsākti 20 jauni pētījumi abos IT kompetences centra virzienos.

  Ziņas sagatavoja:

  SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa e-pasts signe.balina@itkc.lv

  SIA „LETA” ir partneris un piedalās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras līdzfinansējuma piesaistīšanas apmācību projektā Produktivitate.lv, kuras ietvaros uzņēmumi var saņemt ESF līdzfinansējumu darbinieku apmācībām.

  Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

  Plašāka informācija: www.produktivitate.lv

  Ar šo informējam, ka SIA „LETA” 22.07.2009. noslēdza līgumu L-JPR-09-0054 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „LTecH” īstenošanu.

  Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

  Aktivitāte: atbalsta sniegšanas kārtība un nosacījumi, kādā piešķir atbalstu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.2.pasākuma „Inovācijas” 2.1.2.2.aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros

  Projekta mērķis ir jaunā produkta „Video arhīvs” un „Foto arhīvs” ieviešana ražošanā.

  Lai veiksmīgi ieviestu ražošanā jaunos produktus, projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties Datu bāžu platformu, Foto vadības sistēmu, Video ieraksta sistēmu, Datortehnikas iekārtas.

  Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši
  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 49 933,64 LVL
  Atbalsta finansējums: 17 476,77 LVL

  Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv

  Ar šo informējam, ka SIA „LETA” 30.09.2009. noslēdza līgumu L-JPI-09-0093 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Tehnoloģija sabiedrības iesaistei ziņu radīšanā” īstenošanu.

  Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

  Aktivitāte: atbalsta sniegšanas kārtība un nosacījumi, kādā piešķir atbalstu 2.darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.2.pasākuma „Inovācijas” 2.1.2.2.aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros.

  Projekta ietvaros tiks izstrādāta jauna tehnoloģija sabiedrības iesaistei ziņu radīšanā.

  Ar šīs tehnoloģijas palīdzību plānots radīt jaunu pakalpojumu - eksperimentāla IT sistēma, ar kuras palīdzību sabiedrības pārstāvji varēs piedalīties ziņu telpas veidošanā, iesūtot savas ziņas un reportāžas, viedokļu rakstus, video un foto informāciju. Informācijas sistēmu veido lietotāju reģistrācijas modulis un informācijas iesūtīšanas modulis.

  Jauno sistēmu veidos tiešsaistes interneta aplikācijas, veidotas izmantojot atvērtā koda komponentes.

  Sistēmas vēlamās īpašības - iespēja izmantot aplikācijas attālināti tiešsaistes režīmā, iespēja saistīt dažādu tipu informācijas vienības pēc atslēgvārdiem.

  Aplikācija tiks izmantota oriģināla ziņu materiāla pieņemšana no sabiedrības pārstāvjiem.

  Aplikācijas tiks veidotas izmantojot atvērtā koda tehnoloģijas – PostgreSQL datu bāzi, Apache interneta serveri, PHP skriptēšanas valodu, CodeIgniter izstrādes ietvaru, Smarty šablonu sistēmu.

  Jaunā aplikācija tiks izmantota ziņu satura bagātināšanai un papildināšanai, dos iespēju sabiedrībai piedalīties mediju telpas veidošanā, ziņot par aktuālajiem notikumiem; dos svaigu un oriģinālu materiālu, ko tālāk varēs izmantot mediji un citi LETA klienti.

  Projekta īstenošanas laiks: 15 mēneši
  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 117 900,59 LVL
  Atbalsta finansējums: 41 265,21 LVL

  Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv

  SIA „LETA” ir partneris un piedalās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras līdzfinansējuma piesaistīšanas apmācību projektā Produktivitate.lv, kuras ietvaros uzņēmumi var saņemt ESF līdzfinansējumu darbinieku apmācībām.

  Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

  Plašāka informācija: www.produktivitate.lv

  Ieguldījums tavā nākotnē

  (Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr. 1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001)

  Līgums ar darba devēju par jauniešu darba prakses īstenošanu Nr. 35.13-5/20

  Rīgā, 2010.gada 1.septembrī
  Līgums līdz 2011.gada 31. augustam.

  Kopējā maksimāli iespējamā Līguma summa par jauniešu iesaistīšanu Darba praksē, ko sedz no Aģentūras līdzekļiem, ir 23 832.00 LVL (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi lati 00 santīmi).

  Ieguldījums tavā nākotnē

  (Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr. 1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001)

  Līgums ar darba devēju par aktivitātes „DARBA VIETA JAUNIETIM” īstenošanu Nr. 35.13 – 14/3

  Rīgā, 2012.gada 23.februārī
  Līgums līdz 2012.gada 31.novembrim

  Kopējā maksimāli iespējamā Līguma summa par jauniešu iesaistīšanu Aktivitātē, ko sedz no Aģentūras līdzekļiem ir 1920,00 LVL (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit lati 00 santīmi).

 • Visur
 • Ziņas
 • Preses relīzes
 • Foto

Reklāma

Reklāma